ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 12.00 น. วันที่ 8 พ.ย. 56 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ที่ประชุมการประชุมสามัญสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นมีมติ 5 ข้อในการต่อต้านพ.ร.บ. นิรโทษกรรม ประกอบด้วย 1. การยืนยันว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องการนิรโทษกรรมเพียงอย่างเดียวแต่แฝงด้วยการล้างผิดให้กับคดีโกงด้วย เพราะหาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่าน คดีที่ถูกกล่าวหาการกระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นหลังรัฐประหาร 19 ก.ย. 49 ทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.), คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง), ผู้ตรวจการแผ่นดิน, คณะกรรมการเลือกตั้ง จะพ้นผิดทั้งหมดข้อ 2. องค์กรจะจับตาการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพราะการยกเลิก พ.ร.บ.ไม่ได้หมายถึงการล้มเลิกความพยายาม, ข้อ 3. องค์กรเชื่อมั่นว่าการเรียกร้องต่อต้านครั้งนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายสากล และเป็นไปอย่างสันติวิธี โดยในวันที่ 11 พ.ย. นี้องค์กรยื่นหนังสือต่อสถานทูตกลุ่มประเทศอียูและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นานาชาติเห็นถึงการกระทำที่ไม่ยุติธรรมและจะประณามการกระทำดังกล่าวไปทั่วโลกข้อ 4.องค์กรจะติดตามโครงการอื่นๆของรัฐบาลต่อไปเพราะว่าการโกงกินยังไม่หมด และ 5. องค์กรขอยืนยันไมได้เป็นการต่อต้านรัฐบาลหรือต่อต้านการปรองดอง แต่เป็นการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพราะแม้ว่ารัฐบาลจะแถลงยกเลิก พ.ร.บ. แต่กลับไม่ทำให้การชุมนุมคลี่คลายลงเนื่องจากประชาชนยังไม่เชื่อมั่นประชาชน“ ต้องขอขอบคุณประชาชนที่ออกมาต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศที่พลังมวลชนได้ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านความไม่ชอบธรรม เห็นได้จากความคืบหน้าในการลงชื่อคัดค้านล้างผิดคดีโกงผ่านเว็บไซต์ Chang.org กว่า 590,000 คน หากครบ 1ล้านเสียงก็จะนำไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญและวุฒิสมาชิก เพื่อตอกย้ำว่าประชาชนไม่ยอมรับการล้างคนคดีโกง”นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส.อ.ท.เห็นชอบร่วมกันคัดค้านร่างกฏหมายนิรโทษกรรมให้กับความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและขอให้ผู้ที่มีหน้าที่รบผิดชอบทุกฝ่ายต้องดำเนินการให้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้เนื่องจากหากปัญหายืดเยื้อไปถึงสิ้นปีหรือต้นปี 57 ยาวนานเกินไปคงไม่ส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจไทยแน่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นแถลงจุดยืนต้านกฎหมายล้างผิด

Posts related