นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรม กำลังเร่งยกระดับการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายของประเทศ ให้สอดคล้องกับหลักสากล และลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยในการขนส่ง โดยจัดโครงการให้ความรู้หัวข้อขนส่งวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางและรถบรรทุกส่วนบุคคล ผู้แทนสมาคม ชมรม ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการรถขนส่งวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีหัวข้อ ประกอบด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย กฎระเบียบและข้อก าหนดว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตราย โดยหวังจะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย เพื่อให้นำความรู้ความเข้าใจไปใช้ควบคุมกำกับ ดูแลผู้ขับรถ และรถที่ใช้ทำการขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการในการขนส่งวัตถุอันตรายของตนให้เกิดความปลอดภัย นายวัฒนากล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งที่รับจ้างขนส่งวัตถุอันตราย และผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 4,101 ราย และมีรถบรรทุกวัตถุอันตรายมากถึง 15,169 คัน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการขนส่งวัตถุอันตรายมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องติดตั้ง ป้ายอักษร ภาพและเครื่องหมาย บนรถที่บรรทุกวัตถุอันตรายทุกคัน เพื่อเป็นการพัฒนาการขนส่งสินค้าอันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 รวมทั้งสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ (เอดีอาร์) นอกจากนี้ล่าสุดได้กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ลักษณะ 4) รถลากจูง (ลักษณะ 9) ที่ใช้สำหรับลากรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตราย ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (จีพีเอส) ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดทุกคัน เพื่อติดตามควบคุม กำกับดูแล พนักงานขับรถไม่ให้ขับเร็วเกินกำหนด และควบคุมชั่วโมงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้รถที่จดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้งเครื่องจีพีเอส ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.56 ส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 ม.ค.56 แต่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องจีพีเอส ต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 56

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อบรมสิงห์รถบรรทุกยกระดับขนส่ง

Posts related