นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเปิดเผยว่า ขณะนี้ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ คือ สมาคมธุรกิจบ้านจัด สรรสมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กำลังเร่งทำหนังสือ เสนอต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรองรับความต้องการแรงงานในอนาคต เมื่อภาครัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ภาคเอกชนขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วงครึ่งปีหลังนี้ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานมากขึ้น“หลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น มั่นใจว่าความต้องการแรงงานในภาคก่อสร้างจะมากขึ้นด้วย โดยอาจขยายไปถึงระดับวิศวกร ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานในภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์กว่า 700,000 คน ยังเพียงพอรับกับงานก่อสร้างในปัจจุบัน แต่มองว่าควรนำเข้าแรงงานเพื่อสำรองไว้อีก 80,000-100,000 คน รองรับการขยายการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชนเร็วๆ นี้”ทั้งนี้ จะส่งรายละเอียดดังกล่าว ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนด้วย โดยจะเสนอให้ห้ามแรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างเอง หากแรงงานต้องการเปลี่ยนนายจ้าง ต้องให้นายจ้างยินยอม และส่งกลับประเทศ เพื่อให้นายจ้างใหม่เข้าสู่กระบวนการนำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมาย หรือนายจ้างเดิมส่งต่อแรงงานให้นายจ้างใหม่ และจ่ายผลตอบแทนในการส่งต่อแรงงานอย่างเหมาะสม“สมาคมฯเห็นว่า ควรอนุญาตให้เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขตในจังหวัดเดียวกันได้ แม้ว่าจะผ่อนคลายให้ขออนุญาตใช้แรงงาน โดยให้ระบุได้ 4-5 สถานที่ในการขออนุญาตครั้งเดียว และเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว แต่ผู้ประกอบการยังประสบปัญหา เพราะพื้นที่การเคลื่อนย้ายแรงงานยังจำกัดเฉพาะพื้นที่ แต่หากเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรีในจังหวัดเดียวกัน จะทำให้ผู้ประกอบการวางแผนการลงทุนได้มากขึ้น”นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานและภาครัฐควรพิจารณาเพิ่มแหล่งนำเข้าแรงงาน จากเดิมที่เป็นประเทศที่อยู่ติดกับชายแดนไทย อาจขยายเพิ่มเติม อินโดนีเซียซึ่งยังมีแรงงานเหลือ และค่าแรงราคาถูก โดยอาจนำเข้าในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการนำเข้าแรงงาน เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อสังหาฟื้นแรงงานขาด

Posts related