นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารออมสินมีมติแต่งตั้งนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารคนใหม่ โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบให้ตัวแทนเป็นผู้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. ถึงวันที่ 3 ต.ค.57 ในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ทั้งความรู้ ความสามารถด้านเศษรฐกิจ การเงินการธนาคาร และการตลาดเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯได้กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร จะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร สามารถทำงานให้แก่ธนาคารออมสินได้เต็มเวลา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี และมาตรา 8 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และมีวุฒิทางการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ที่สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองนอกจากนี้หากกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หรือ กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 15,000 ล้านบาท หรือเคยบริหารกิจการที่มีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท และดำรงตำแหน่งนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัครรายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) แจ้งว่า ขณะนี้การสรรหากรรมการผู้จัดการที่มีนายอัษฎางค์ เขี่ยวธาดา เป็นประธานสรรหา โดยเปิดรับสมัครเป็นวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา จากที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.57 ปรากฎว่า ยังไม่มีผู้สนใจเข้ามาสมัครในตำแหน่งดังกล่าว ส่งผลให้คณะสรรหาต้องขยายเวลาเปิดรับสมัครออกไปก่อน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ออมสินรับสมัครผู้อำนวยการคนใหม่

Posts related