โครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ภายในโรงเรียน จากกลุ่มสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดแพร่เป็นโรงเรียนภายใต้ “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้แก่ โครงงานโรงเพาะเห็ดด้วยระบบรดน้ำอัตโนมัติ” จ.แพร่ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแสดงผลงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ภายในโรงเรียนในงานมหกรรม “การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้” Thai Education 2014 : Smart Education เป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้ทักษะการเขียนคำสั่งเพื่อควบคุมชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การทำโครงงานไอซีทีซึ่งใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมคำสั่งลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นการสอนให้เราได้ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ทั้งการสังเกต วิเคราะห์และค้นคว้าวิธีการแก้ไขปัญหาของโครงงาน ได้ออกแบบและเรียนรู้การกำหนดหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน สามเณร พีรพัฒน์ หาญยุทธ ผู้ทำโครงงานโรงเพาะเห็ดด้วยระบบรดน้ำอัตโนมัติ บอกว่า การทำโครงงานไอซีที ซึ่งใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมคำสั่งลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการสอนให้ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ทั้งการสังเกต วิเคราะห์และค้นคว้าวิธีการแก้ไขปัญหาของโครงงาน ได้ออกแบบและเรียนรู้การกำหนดหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน การทำโครงงานไอซีทีฯ นั้นต้องใช้อุปกรณ์มากมายหลายอย่าง ก็ทำให้รู้ว่าหน้าที่และขั้นตอนการทำงานของมันเป็นอย่างไร อย่างเช่นตัวนาฬิกา Clock Module ซึ่งเอาไว้ตั้งเวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์ ตัวเซ็นเซอร์แต่ละชนิดที่มีทั้งใช้วัดความชื้น อุณหภูมิและตรวจสอบการเคลื่อนไหว เป็นต้น สามเณรทุกคนดีใจมากที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมและซักถามรายละเอียดของโครงงานที่บูธ ต้องยอมรับว่าการเรียนเขียนโปรแกรมสามารถทำกับเรื่องใกล้ตัวง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันได้ เพราะการศึกษาโปรเจทค์ต่าง ๆ ของคนอื่น ทำให้เราเข้าถึงความคิด หรือมุมมองใหม่ ๆ เพื่อที่จะได้ศึกษาการเขียนโปรแกรมให้บรรลุตามสิ่งที่ต้องการ แม้จะเหมือนเป็นก้าวแรกที่ลองเขียนโปรแกรมก็จะทำให้การต่อยอดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น. อุทิตา รัตนภักดี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เขียนโปรแกรมสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ – ฉลาดทันกาล

Posts related