ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนามาตรฐานรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อนำพิจารณาและตั้งเป็นข้อกำหนด สำหรับควบคุมการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากที่ผ่านมาชาวต่างชาติ ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทาง โดยเฉพาะทางรถยนต์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน(เออีซี) นักท่องเที่ยวที่จะนิยมเดินทางเชื่อมโยงทางบก ดังนั้นจึงต้องมีการต้องมีระเบียบที่ชัดเจน เพื่อลดอุบัติเหตุในอนาคต ทั้งนี้การจัดทำมาตรฐานจะเริ่มตั้งแต่ การขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมาตรฐานรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ทั้ง 4 ภาค เพื่อประมวลข้อมูลและยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว จากนั้นจะจัดให้มีการทดสอบภาคสนาม และจัดทำคู่มือหรือแบบตรวจประเมินมาตรฐาน/เกณฑ์มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ “ขณะนี้โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ปี57 เป็นหนึ่งในโครงการตามนโยบายยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องเร่งยกระดับมาตรฐานให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียนในปี 58 โดยต่อจากนี้กรมฯจะ เน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มีมาตรฐานความสะอาด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามหลักสากลมากขึ้น” นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวยังได้เร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการขับรถท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ด้วยการวางแผนพัฒนาป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ทั่วประเทศให้เป็นสากล พร้อมกันนี้ได้เตรียมการจัดทำคู่มือการขับขี่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในประเทศไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนนี้ด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตรียมพัฒนามาตรฐานรถสาธารณะ

Posts related