วันนี้(10มีนาคม) ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ร่วมกับกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีโฟโตนิกส์ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมกันนี้เนคเทคได้ส่งมอบต้นแบบเครื่องตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ร่วมกันวิจัยและพัฒนาขึ้นให้กับกรมการข้าวนำไปทดสอบใช้งานจริงนางอัญชลีประเสริฐศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ กรมการข้าว เปิดเผยว่า การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นขั้นตอนหนึ่งในการรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวว่ามีคุณภาพดีเพียงพอสำหรับการนำมาปลูกหรือขยายพันธุ์ต่อหรือไม่ ที่ผ่านมาขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆจะมีหลายขั้นตอนและต้องอาศัยการจำแนกด้วยสายตา ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการจำแนกสูงทำให้สิ้นเปลืองทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่ายดังนั้นกรมการข้าวจึงร่วมมือกับเนคเทค/สวทช.พัฒนาเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบคุณภาพข้าวได้อย่างรวดเร็วโดยเลือกเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ซึ่เงป็นการผสมผสานความรู้ทางแสง อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ เข้าด้วยกันโดยเน้นที่การตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกข้าวกล้อง และข้าวสารซึ่งจะช่วยทำให้การตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการทำได้ง่าย รวดเร็วเที่ยงตรง แม่นยำ และได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบครั้งเดียวได้หลายตัวอย่างและหลายคุณลักษณะทั้งนี้ เนคเทคร่วมกับกรมการข้าวพัฒนาเครื่องมือตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ปัจจุบันต้นแบบแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบให้กรมการข้าวไปทดสอบใช้งาน จำนวน3เครื่อง คือ 1.เครื่องตรวจเมล็ดข้าวแดง เมล็ดข้าวเหนียว หรือเมล็ดข้าวเจ้า ที่ปนมากับเมล็ดพันธุ์ 2.เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพเมล็ดข้าวที่สามารถวัดความยาวความกว้างและความหนาของเมล็ดพันธุ์ได้พร้อม ๆ กันทั้งที่อยู่ในรูปข้าวเปลือก ข้าวกล้องและข้าวสาร และ 3.เครื่องมือตรวจคัพภะของเมล็ดข้าว ซึ่งสามารถบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์อุปกรณ์ดังกล่าวมีหน่วยความจำภายในเพื่อเก็บข้อมูลและมีส่วนควบคุมและประมวลผลและแสดงผลการตรวจวัดทำให้สามารถตรวจสอบคุณภาพข้าวได้อย่างรวดเร็วซึ่งกรมการข้าวจะนำเครื่องดังกล่าวไปทดสอบใช้งานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อก่อนขยายผลไปสู่การใช้งานที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศในระยะต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เนคเทคพัฒนาเครื่องตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยแสงโฟโตนิกส์

Posts related