วันนี้(17 กันยายน 2557) ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ( เนคเทค )สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี2557ขึ้นภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง” โดยมี ดร. พิเชฐ    ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ  เป็นประธานเปิดงาน  ดร. พิเชฐ  กล่าวว่าแนวคิดตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง เป็นหัวข้อที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ทำงานวิจัยแบบขึ้นหิ้ง  ซึ่งผลงานที่เนคเทคนำมาแสดง ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าการทำงานวิจัยสามารถที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง ด้านดร.พันธุ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์   ผู้อำนวยการเนคเทค  กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญของการทำงานวิจัยให้ใช้ได้จริงนั้น มี3ส่วนคือการสร้างโจทย์วิจัยที่ถูกต้อง  กลไกการทำงานของนักวิจัย และการนำไปใช้งานทั้งนี้นักวิจัยจะต้องอาศัยเวลาในการพูดคุยและเข้าถึงปัญหาเพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งสิ่งสำคัญที่นักวิจัยจะต้องมีก็คือทักษะในการเข้าใจผู้อื่น  โดยเฉพาะการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน จำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการหรือวิธีการทำงานที่มี อยู่และนำเทคโนโลยีเข้าไปเป็นตัวช่วยให้การทำงานนั้น ๆ ดีขึ้น อย่างไรก็ดีมองว่าการวิจัยของเนคเทคที่จะเข้าไปช่วยการดำเนินงานของรัฐบาลในระยะเร่งด่วนหรือใน 3 เดือนแรกนี้ก็คือการบูรณาการข้อมูลด้านการเกษตร ที่รัฐบาลไม่ได้ต้องการเพียงแค่แผนที่ให้รู้ว่าปลูกที่ไหนบ้างแต่ต้องสามารถประมวลผลและดูได้ถึงขั้นว่าควรปลูกที่ไหน เมื่อไหร่และปลูกอย่างไรถึงจะคุ้มกับการลงทุน นอกจากนี้ยังมีเรื่องเครื่องมือแพทย์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์อีกด้วย สำหรับการประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคเป็นเวทีการประชุมที่เปิดโอกาส ให้กลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติ    พร้อมชมนิทรรศการผลงานวิจัยความก้าวหน้าด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ซึ่งนำไปสู่การเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาและถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมภาคสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต  ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยที่พร้อมนำไปใช้ได้จริงโดยแบ่งเป็นโซน 1..สมาร์ท(Smart) เทคโนโลยีอัจฉริยะเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกษตรกร เพิ่มผลผลิต พิชิตโรคร้าย รายได้สูงขึ้น 2..แคร์ (Care)เทคโนโลยีเพื่อชีวิต เทคโนโลยีงานวิจัย ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ยั่งยืน ยาวนานยิ่งขึ้น 3. กรีน(.Green) เทคโนโลยีรักษ์โลกเทคโนโลยีช่วยดูแลโลกให้น่าอยู่ สดใส ไร้มลพิษ 4.ฟิวเจอร์( Future ) เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส โลกทั้งใบจะมาอยู่ในมือคุณ นอกจากนี้ในงานยังมีการนำเสนอผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเยาวชนในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”ที่เนคเทคร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ต่อยอดผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยหรือ NSCที่เนคเทคจัดขึ้นมากว่า 10 ปี โดยโครงการต่อกล้า ฯนี้ มีการคัดเลือกผลงานมาบ่มเพาะและสนับสนุนให้สามารถนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้จริงในอนาคต                  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดงานเนคเทคเอช 2014 ชูงานวิจัยใช้ได้จริง

Posts related