รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่ธนาคารได้ปิดรับสมัครตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่12 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้เข้ามาสมัครทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่ นายสุพจน์ อาวาสผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานสินเชื่อชุมชน กลุ่มสินเชื่อรายย่อยและนายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา ที่มีนายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา เป็นประธานจะพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร หากกรณีที่ทั้ง 2 รายขาดคุณสมบัติ ทางธนาคารก็จะเปิดรับสมัครสรรหาใหม่ เพื่อหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธพว. เป็นตำแหน่งที่สำคัญซึ่งจะต้องเป็นบุคคลเข้ามาดำเนินนโยบายตามแผนฟื้นฟูกิจการธนาคารโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้เสียของธนาคารที่มีมากถึง 35,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% สำหรับคุณสมบัติที่คณะสรรหาต้องการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 58ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร อย่างไรก็ตามหากกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองบริหารสูงสุดขององค์กรนั้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยมีโครงสร้างองค์กร และงบการเงินหรือรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดง หรือกรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่มีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า50,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยมีโครงสร้างองค์กร และงบการเงินหรือรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดง นอกจากนี้ ยังรวมถึงไม่เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ รองผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการของธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่นที่ได้กระทำหรือมีส่วนในการกระทำ อันเป็นเหตุให้ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต  มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการธนาคาร การเศรษฐกิจการอุตสาหกรรม หรือกฎหมาย และเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารได้  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิด2รายชื่อชิงเอ็มดี ธพว.

Posts related