ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมครม. วันที่8เม.ย.นี้ ได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือน ถึงสิ้นเดือนพ.ค.57โดยให้เก็บภาษีในอัตรา0.005บาทต่อลิตรซึ่งการปรับลดภาษีครั้งนี้ แม้ว่าจะทำให้กรมสรรพสามิตสูญเสียรายได้ไปเดือนละ9,000ล้านบาท แต่ก็เป็นผลดี เพราะจะช่วยเหลือภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้โดยขั้นตอนต่อไปจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)พิจารณาอนุมัติเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปทั้งนี้กรมสรรพสามิต รายงานว่า เหตุผลที่ต้องขยายเวลามาตรการดังกล่าวออกไป เพราะมาตรการเดิมจะสิ้นสุดในเดือนเม.ย.นี้แต่ขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศ ยังมีราคาสูง หากปรับขึ้นภาษีในขณะนี้ จะทำให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ขณะเดียวกันสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หากไม่สามารถประชุมครม.เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาภาษีได้ จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นเป็นลิตรละ10บาท ส่งผลให้เกิดความผันผวนด้านราคาพลังงานในประเทศอย่างรุนแรงนอกจากนี้ ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 9 คน คือ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ,นายศุภชัย พิศิษฐวานิช ,นายดำริ สุโขธนัง ,นายอำพน กิตติอำพน,นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ,นายอมร พิมานมาศ ,นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย,นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี และนายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล โดยให้มีผลทันที เพื่อสรรหาคณะกรรมการ กกพ.4 คน ที่ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนด 6 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.57ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบให้แต่งตั้งน.ส.อุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์ในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายแทนนายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียวต่ออายุลดภาษีดีเซลสิ้นพ.ค.

Posts related