ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เปิดเผยว่า ในการประชุมคสช. เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อเร็วๆนี้ ได้เห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาการขนส่งชายฝั่งทะเลตามมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)โดยแนวทางการแก้ปัญหาระยะสั้น ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) เจรจากับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือต่างๆ ภายในท่าเรือแหลมฉบังเพื่อให้แต่ละท่าเพิ่มช่องว่างให้เรือชายฝั่งสามารถเข้าเทียบท่าขนถ่ายสินค้าโดยตรงไปยังเรือสินค้าระหว่างประเทศได้เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณหน้าท่าเรือ ขณะเดียวกันยังให้กทท.เร่งดำเนินโครงการยกระดับท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือขนส่งอิเล็กทรอนิกส์(อี-พอร์ท) โดยระหว่างนี้ให้กทท.ประสานกับกรมศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกการเข้า-ออกให้กับตู้สินค้าเรือชายฝั่งและยังให้กระทรวงการคลัง เร่งพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง(ท่าเทียบเรือเอ) ที่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อให้กระทรวงคมนาคมสามารถเสนอโครงการดังกล่าว เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนได้โดยเร็วต่อไป    ส่วนในระยะยาว ได้มอบหมายให้กทท.กำหนดพื้นที่สำหรับรองรับท่าเทียบเรือชายฝั่งในโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3 เพื่อรองรับการขยายตัวของตู้สินค้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและยังให้กระทรวงคมนาคมพิจารณารูปแบบการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้มีความทันสมัยและพิจารณาแนวทางเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือแหลมฉบังด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อให้การพัฒนาระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในภาพรวมเพิ่มขึ้นที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการขนส่งสินค้าชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยให้ครอบคลุมทั้งเรื่อง การพัฒนาท่าเรือ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  โดยให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักรวมทั้งใช้ประโยชน์จาการพัฒนาโครงการข่ายเชื่อมโยงกับท่าเรือของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนามด้วย นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเช่น ร่วมลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนหรือเข้ามาให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขนส่งทางน้ำ และบริการโลจิสติกส์รวมทั้งให้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารน้ำประปา พลังงาน และท่อสิงปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ จัดทำแผนพัฒนาโครงการข่ายการให้บริการดังกล่าวอีกทั้งยังให้กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า กระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แก้ปัญหาการบริหารจัดการและให้บริการท่าเรือขนถ่ายตู้สินค้าที่ท่าเรือมาบตาพุดด้วย  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียวแก้ปัญหาขนส่งชายฝั่งแออัด

Posts related