วันนี้ (23 เม.ย.) ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ บีลีฟ ไทยแลนด์ 2015 สมาร์ท คันทรี เทคโนโลยี (Believe Thailand 2015 Smart Country Technology) ว่า กระทรวงฯ ได้ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) จัดงานเผยแพร่ผลงานความสำเร็จของต้นแบบจังหวัดอัจฉริยะ ที่จ.นครนายก ในแนวทางการบริหารงานคุณภาพและบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารแบบบูรณาการระบบ MIS ของระบบราชการ ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐอื่นๆ เพื่อพัฒนาสู่ กรีน ดิจิตอล โซไซตี้โครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพ ใช้บริหารจังหวัดต้นแบบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 5 ประการ คือ ผลผลิตมวลรวมเพิ่มขึ้น รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้น การกระจายรายได้ของประชาชนดีขึ้น ความสุขมวลรวมของประชาชนดีขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาครัฐลดลง เพื่อเป็นต้นแบบ ทั้งการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยเฉพาะในส่วนการให้บริการประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ข้อมูลของครอบครัว และข้อมูลอื่นๆ ในขอบเขตที่ระบบได้กำหนดไว้ ทั้งข้อมูลทางราชการส่วนกลาง ราชการส่วนในจังหวัด ราชการในท้องถิ่น และราชการในท้องที่ ภาคเอกชนและธนาคาร ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านระบบคลาวด์อย่างไรก็ตาม จ.นครนายกได้ดำเนินการนำร่องแล้ว 4 อำเภอ 4 หมู่บ้าน เมื่อปีที่ผ่านมา และขยายให้ครบ 408 หมู่บ้านในปีนี้ และจะประเมินผลและศึกษาความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป สำหรับการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ได้จัดทำระบบไอโอซี (IOC) จะเชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกันไปยังรัฐบาลกลาง เพื่อการสื่อสาร และเรียกใช้ข้อมูลข่าวสาร ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา วางแผนแบบบูรณาการ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม"ปีนี้จะเห็นจ.ภูเก็ตเป็นจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ หลังจากที่กระทรวงฯ ได้ดำเนินการที่นครนายก ด้วยงบประมาณที่ผ่านมา 200 ล้านบาท และขณะนี้ กระทรวงไอซีที เป็นผู้ดูแลโครงการจังหวัดอัจฉริยะทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องของการอนุมัติงบประมาณ จึงมั่นใจว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะเป็นไปตามแผนทั้งหมด" นายสุรชัย กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไอซีทีเตรียมปั้นภูเก็ตเป็นจังหวัดอัจฉริยะ

Posts related