วันนี้ ( 18 มิ.ย.) นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)เปิดเผยว่ากระทรวงไอซีที โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรอาสาสมัคร” สำหรับสอนคนพิการทางการมองเห็น ในระหว่างวันที่ 28 ก.ค.– 1 ส.ค.57 ซึ่งเริ่มดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT สำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดจนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากศูนย์สารสนเทศชุมชนหรือศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในการจัดอบรมความรู้ด้าน ICT ให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชนและจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมความรู้ด้าน ICT รวมถึงการใช้ ICT เพื่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งการดำเนินการในปีที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เน้นที่กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ นักพัฒนาเว็บไซต์ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับการดำเนินงานในปีนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มของจำนวนคนพิการมีเพิ่มขึ้น และจำนวนผู้สูงอายุมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การดำเนินงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการฯจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการและคนสูงอายุได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ในชีวิตประจำวันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมฯ สามารถกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมฯ และส่งกลับมายัง Email: wannasiri.b@mict.go.th,chativit.p@mict.go.th สอบถามข้อมูลที่ 02-141-7040-1

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ไอซีที”เปิดอบรมวิทยากรอาสาสมัครเพื่อคนตาบอด

Posts related