สภาวะโลกร้อนหรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงสัตว์น้ำก็เช่นกัน ด้วยสภาพดังกล่าวบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จึงจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำขึ้น เพื่อขยายขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับการเปลี่ยน แปลงดังกล่าว โดยมีคณะนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาการจัดสร้างระบบหมุนเวียนน้ำและระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานบริษัทในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบหมุนเวียนน้ำ ทั้งนี้การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว เป็นผลงานวิจัยของ ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข นักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ไบโอเทค ที่ได้พัฒนาเพื่อใช้กับระบบหมุนเวียนน้ำที่มีรูปแบบเป็นบ่อเลี้ยงในโรงเรือนสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ทั้งระบบน้ำจืดและน้ำทะเล โดยสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ จนถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อผลิตเป็นอาหารในระบบที่อยู่ภายในโรงเรือน โดยพร้อมที่จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสัตว์น้ำ ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข นักวิจัยไบโอเทค ผู้คิดค้นพัฒนาระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาวนี้ บอกว่า จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ เป็นการใช้ระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว โดยใช้ปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน และเมื่อใช้ร่วมกับระบบบำบัดตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชั่น จะสามารถกำจัดของเสียไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนีย ไนไตรต์ และไนเตรต ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ลดปริมาณการเปลี่ยนถ่ายน้ำ จากปกติ 15-20% ต่อวัน เหลือเพียง 0.5% ต่อวัน เพื่อชดเชยน้ำที่ระเหยไปจากระบบเท่านั้น หรือเปลี่ยนจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวัน มาเป็นการถ่ายน้ำเพียงปีละ 1 ครั้งหรืออาจนานกว่านั้น ซึ่งจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าสามารถใช้น้ำอย่างต่อเนื่องได้นานกว่า 3 ปี ด้านนายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บอกว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำที่จัดตั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสูตรอาหารที่ดี มีอัตราแลกเนื้อดีและการเพาะเลี้ยงที่ถูกวิธีเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร และเป็นการเพิ่มหรือทดแทนปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลงอย่างมีนัยทั้งในลำคลอง แม่น้ำ ทะเล รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาวงการอาหารสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณอนุโรจน์ กล่าวอีกว่า หลังจากใช้งานจริงพบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึง 20% อีกทั้งยังช่วยลดการใช้สารเคมีในการเตรียมน้ำ ลดค่าขนส่งน้ำทะเล รวมถึงลดความเสี่ยงจากการติดโรคจากสัตว์น้ำภายนอกอีกด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘ระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว’ก้าวใหม่วงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบปิด

Posts related