รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำรายงานภาพรวมของการส่งออกของประเทศไทยในปี 58 เสนอให้ที่ประชุมครม.รับทราบ โดยคาดว่า ในปี 57 การส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศที่กระทบต่อความเชื่อมั่นผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศไทย ที่ไม่เชื่อมั่นว่า จะส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาและอาจกระทบต่อภาพรวมของระบบการผลิตและการขนส่งและโลจิสติกส์ได้ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยประสบปัญหา โดยเฉพาะการผลิตสินค้าประเภทพืชและปศุสัตว์ ซึ่งกระทบต่อผลผลิตสินค้า รวมทั้งยังทำให้ราคาขยับตัวสูงขึ้น และส่งผลกระทบถึงความสามารถในการแข่งขัดทางด้านราคา นอกจากนี้ในด้านการขยายการลงทุน โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยี เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าไม่มีการลงทุนเพิ่ม จะส่งผลกระทบทันทีต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้คาดการณ์ว่า ภาพรวมการส่งออกของไทยในปี 57 จะสามารถขยายตัวที่ 5% ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้สมมุติฐาน 3 ประการ คือ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ต้องขยายตัวที่ 3.7% ซึ่งเป็นไปตามคาดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลกต้องสูงขึ้น 1.3% และอัตราแลกเปลี่ยนต้องอยู่ที่ 31.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปัจจุบันอัตราค่าเงินบาทไทยอยู่ที่ประมาณ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินงานให้การส่งออกไทยสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามภาพรวมของการส่งออกไทยในเดือนม.ค.57 ที่ผ่านมา พบว่า ยังชะลอตัวต่อเนื่อง แต่ก็มีสัญญาณการฟื้นตัวจากสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม และตลาดหลัก โดยมีมูลค่าการส่งออกที่ 20,428.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 15.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 2,520.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าหลัก (เรียลเซคเตอร์) ซึ่งมีสัดส่วนถึง 92% ของมูลค่าการส่งออกรวม ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าอาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าอุตสาหกรรมหนักซึ่งไม่รวมสินแร่และเชื้อเพลิง และทองคำ ได้ปรับลดลงถึง 4.24% 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 3 ปัจจัยเสี่ยงฉุดส่งออกไทยฝันสลาย

Posts related