นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ ทางก.ล.ต. จะมีการลงนามความร่วมมือกับมาเลเซีย และสิงคโปร์ในด้านแนวทางการพิจารณาให้บริษัทจดทะเบียนออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต่สองประเทศพร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกันโดยใช้แบบนำเสนอข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหน่วยงานกำกับตลาดทุนในแต่ละประเทศโดยต้องจัดทำแบบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีข้อมูลไม่แตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ รวมทั้งจัดทำข้อมูลสรุปและแจกจ่ายให้ผู้ลงทุนพร้อมใบจองซื้อตลอดจนให้กรรมการทุกคนลงนามรับรองความถูกต้องของแบบนำเสนอข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทไทยที่จะเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในประเทศและในประเทศสมาชิกอาเซียน“ทางก.ล.ต.เริ่มให้การสนับสนุนด้านการเปิดกว้างรูปแบบการลงทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับนักลงทุนไทยนักลงทุนต่างประเทศในการกระจายการเติบโตเพิ่มมากขึ้นซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ความสนใจและเตรียมลงนามความร่วมมือในระยะต่อไป" นอกจากนี้การประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติให้การเสนอขายตราสารหนี้ของภาครัฐต้องยื่นแบบนำเสนอข้อมูลเช่นเดียวกับภาคเอกชน อาทิหากเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ต้องยื่นคำขอต่อ ก.ล.ต.โดยมีงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินต่อ ก.ล.ต.เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐให้เทียบเท่าสากล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.ล.ต.เตรียมจับมือมาเลเซีย-สิงคโปร์

Posts related