นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2557 ได้อนุมัติงบประมาณรวม 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นใช้งบกลางจากงบประมาณปี 2557 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา 1 แสนราย จำนวน 6,600 ล้านบาท โดยเป็นโครงการเดิมที่มีการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่กรีดยางแล้วไม่เกิน 25 ไร่ ตามพื้นที่เปิดกรีดจริงในอัตราไร่ละ 2,520 บาท ซึ่งได้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสิ้นสุดแล้วตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 แต่มีการจ่ายเงินไปรอบแรกที่ 2.1 หมื่นล้านบาท แต่ยังมีเกษตรกรที่รอรับเงินช่วยเหลือที่ยังไม่ได้รับเงินอีกประมาณ 1 แสนรายส่วนอีกโครงการคือโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ตกค้างมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 5.84 แสนราย งบประมาณ 5,498 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 4.85 แสนราย 4,722 ล้านบาท ดินโคลนทับถม 49 ราย 5.25 แสนบาท ภัยแล้ง 3,284 ราย 44.19 ล้านบาท วาตภัย 7,122 ล้านบาท 24.92 ล้านบาท ภัยฝนทิ้งช่วง 7.19 หมื่นราย 511.88 ล้านบาท ศัตรูพืชระบาด 1,841 ราย 17.08 ล้านบาท โรคพืชระบาด 4,167 ราย 15.21 ล้านบาท อัคคีภัย 16 ราย 2.45 แสนบาท ภัยหนาว 10,240 ราย 159.85 ล้านบาท ภัยพายุและคลื่นลมแรง 33 ราย 3.5 ล้านบาททั้งนี้ทั้ง 2 โครงการพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) หัวหน้า คสช. ได้ให้นโยบายว่าต้องให้เงินถึงมือเกษตรกรเร็วที่สุด ซึ่งหลังจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่อยู่ในโครงการว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบัญชีเดิมหรือไม่ จากนั้นจะส่งเรื่องไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อให้มีการโอนเงินไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์เงินจะถึงมือเกษตรกรทั้งหมดพ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ในฐานะคณะทำงานโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ที่ประชุม คสช. ได้อนุมัติการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงรายในช่วงต้นเดือน พ.ค. 2557 โดยมีการอนุมัติให้แก่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจำนวน 322 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้จะเป็นลักษณะการปรับใช้งบของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมไม่ได้มีการใช้งบกลางอีกหน่วยงานคือสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 127 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการใช้งบกลาง จากงบประมาณรายจ่ายปี 2557 เพื่อฟื้นฟูทั้งวัด สำนักปฏิบัติธรรม และช่วยเหลือภิกษุ สามเณรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.อนุมัติงบกลางอุ้มเกษตรกรสวนยาง

Posts related