รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบรอบ 2 ปี โดยสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 35,240 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เสนอแนะให้รัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สินค้าราคาแพง และควบคุมราคาสินค้า เป็นลำดับแรก เพราะเห็นว่ากระทบกับชีวิตความเป็นอยู่มากที่สุด รองลงมาอยากให้รัฐบาลบริหารงานจริงจัง โปร่งใส ไม่โกงกิน และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และควรทำตัวเป็นกลาง สร้างความปรองดอง ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงไม่แบ่งข้าง แบ่งสี และแบ่งฝ่าย ทั้งนี้เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พบว่า สามารถแก้ไขปัญหาได้ใกล้เคียงกัน โดยประชาชนส่วนมากเห็นว่า รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพียงแค่ระดับปานกลางเท่านั้น โดยแยกเป็นด้านสังคม 57.3% และด้านเศรษฐกิจ 54.4% และมีเพียง 9% และ 8.7% ที่เห็นว่าแก้ไขปัญหาได้ในระดับมาก และแก้ไขปัญหาได้ ในระดับน้อย 25.9% และ 27.2% ส่วนแก้ไขไม่ได้เลย มีเพียง 7.8% และ 9.7% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนทราบ พบว่า ใน 5 อันดับแรกที่ประชาชนรับทราบ คือ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค มีมากถึง 97.3% ,การขึ้นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุแบบมากขึ้นตามอายุ (ขั้นบันได) 95.2% ,การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ 94.9% ,การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 93.5% และสุดท้ายเป็นการขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 89.6% ส่วนนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนส่วนมากพึงพอใจ 5 อันดับแรก คือ การขึ้นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุแบบมากขึ้นตามอายุ (ขั้นบันได) มากที่สุดถึง 89.3% ,โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค 86.5% ,การขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 83.2% ,การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ 83.1% และการพักหนี้เกษตรกร 80.4% ขณะที่การติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาล ผลจากการสำรวจ พบว่า ประชาชน 68.4% ติดตามเป็นบางครั้งบางคราว โดยมีผู้ติดตามเป็นประจำ 13% และผู้ที่ไม่ได้ติดตาม 18.6% ถ้าแยกออกเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพฯ มีผู้ติดตามเป็นบางครั้งบางคราว 70% ติดตามเป็นประจำ 14.1% และที่ไม่ได้ติดตาม 15.9% ,ภาคกลาง มีผู้ติดตามเป็นบางครั้งบางคราว 64% ติดตามเป็นประจำ 12.5% และที่ไม่ได้ติดตาม 23.5% ,ภาคเหนือ มีผู้ติดตามเป็นบางครั้งบางคราว 70.2% ติดตามเป็นประจำ 12.3% และที่ไม่ได้ติดตาม 17.55% ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ติดตามเป็นบางครั้งบางคราว 68.4%  ติดตามเป็นประจำ 15.2% และที่ไม่ได้ติดตาม 16.4% และภาคใต้ มีผู้ติดตามเป็นบางครั้งบางคราว 72.5% ติดตามเป็นประจำ 8.9% และที่ไม่ได้ติดตาม 18.6% นอกจากนี้เมื่อถามว่าทราบรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนหรือไม่ ผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนทราบรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน เพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่มีอยู่ 48.8 เพิ่มขึ้นเป็น 53.7% ในปี 56 ซึ่งส่วนใหญ่จะทราบจากข่าวทางทีวีมากที่สุด 55.5% โดยจากเก็บข้อมูลทั้งหมดนั้น จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะไปใช้เป็นแนวทางวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชาวบ้านไม่ปลื้มผลงานรัฐบาล

Posts related