นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สอน.ได้นำเสนอร่างยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้ำตาลทรายต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ซึ่งมีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รมว.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมาทั้งนี้ หลังการประชุม พล.อ.ฉัตรชัย ได้มอบหมายให้ สอน.เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับผลจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียนว่าจะส่งผลกระทบต่อแผนและอุตสาหกรรมอ้อยฯ ของประเทศไทยเพียงใดแล้วนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมและประกาศเป็นยุทธศาสตร์ของพืชอ้อยฯ ของประเทศต่อไปสำหรับยุทธศาสตร์อ้อยโรงงาน และน้ำตาลทรายฉบับนี้ มีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 58-67 ได้ตั้งเป้าหมายในปี 67 จะขยายพื้นที่ปลูกอ้อยทดแทนพื้นที่นาข้าวที่ไม่เหมาะสม 6 ล้านไร่ ซึ่งจะเพิ่มพื้นเพาะปลูกอ้อยจากปัจจุบัน 10 ล้านไร่ เป็น 16.07 ล้านไร่ ผลผลิตทั้งประเทศจะเพิ่มจาก 103.68 ล้านตัน/ปี เป็น 182.04 ล้านตัน/ปี ผลผลิตน้ำตาลทรายจะเพิ่มจาก 11.29 ล้านตัน/ปี เป็น 20.36 ล้านตัน/ปี“กำลังการผลิตน้ำตาลทรายในปี 67 ที่จะเพิ่มเป็น 20.36 ล้านตัน จะครอบคลุมความต้องการน้ำตาลทรายของไทยทั้งการบริโภคภายในประเทศ โดยจะเป็นการบริโภคภายในประเทศ 3.56 ล้านตัน เพิ่มจากปัจจุบันที่ต้องการ 2.5 ล้านตัน และใช้ในการส่งออกอีก 16.8 ล้านตัน เพิ่มจากปัจจุบันที่ส่งออก 8.8 ล้านตัน รวมแล้วทั้งอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 4.5 แสนล้านบาท เพิ่มจากปัจจุบันที่มีจำนวน 2 แสนล้านบาท”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดึงนาข้าว 6 ล้านไร่ปลูกอ้อยเพิ่มรายได้เกษตรกร

Posts related