มล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (57-60) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เห็นชอบให้ตั้งคณะนำงานขึ้นหนึ่งชุดเพื่อพิจารณาแผนงานของโครงการต่าง ๆ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยให้จัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการทั่วประเทศ ว่าจะมีโครงการใดจำเป็นเร่งด่วน หรือมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร จากนั้นให้สรุปรายละเอียดภายในเดือนมิ.ย. นี้ก่อนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบช่วงเดือนก.ค.นี้สำหรับร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว แบ่งเป็น4ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลสู่วงกว้าง มี2กลยุทธ์ คือ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ แบ่งเป็น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ และจัดโครงการประกวดศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ต่อมาเป็นการสนับสนุนให้เกิดการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลักปรัชญาฯที่ถูกต้องลงสู่ชุมชนในพื้นที่ โดยมีโครงการฝึกอบรมองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาฯยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนให้เกิดการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯไปสู่การปฏิบัติ มี3กลยุทธ์ คือ เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ แบ่งเป็น จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนแถวสอง และโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ,เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาฯ และสนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาเข้ามาดำเนินการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาฯยุทธศาสตร์ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาฯสู่สาธารชนในมุมกว้าง มี3กลยุทธ์ คือสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาฯที่ถูกต้องทุกช่องทาง แบ่งเป็น โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯผ่านระบบสารสนเทศ และโครงการจำทำหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาฯทุกระดับชั้น ,ส่งเสริมให้สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องพัฒนาบทบาทเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับหลักปรัชญาฯ ที่ถูกต้อง แบ่งเป็น โครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ระดับชาติ โดยให้หลักปรัชญาฯ เป็นวิถีชีวิตของคนไทยควบคู่กับการพัฒนาประเทศ โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ สำหรับสื่อมวลชน (สื่อมวลชนสัญจร) โครงการประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องหน่วยงาน บุคคลตัวอย่างที่น้อมนำหลักปรัชญาฯ ไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จรวมทั้งจัดโครงการมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จัดนิทรรศการมีชีวิต จัดเสวนาและสัมมนาเกี่ยวกับหลักปรัชญาฯ จัดประกวดและมอบรางวัลชุมชนพอเพียง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ จัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น รายการละครทางโทรทัศน์ โดยทรอดแทรกเนื้อหาหลักของปรัชญาฯ และโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น สติกเกอร์ไลน์น้องพอเพียง และเฟสบุ๊ค ส่วนกลยุทธ์สุดท้าย เป็นการส่งเสริมการขยายกลุ่มเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพส่วนยุทธศาสตร์สุดท้าย เป็นการสร้างกลไกการบริหารจัดการขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯ ไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มียุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ สร้างกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯ แบ่งเป็น การแต่งตั้งกรรมการ คณะทำงานกำกับ เพื่อติดตามงานขับเคลื่อน มีมาตรฐานของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบและชุมชน และนำไปใช้ประโยชน์ได้ สุดท้ายเป้นโครงการตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ ต้นแบบนอกจากนี้ในด้านการติดตามผล ต้องติดตามประเมินผลเป็นรายปี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ,ติดตามประเมินผลช่วงกลางติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ เมื่อผ่าน 2 ปี, ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนติดตามประเมินผลและติดตามประเมินผลแผนยุทธ์ศาสตร์ต้องนำเสนอคณะกรรมการ คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงาน เพื่อรับทราบผล ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง รวมถึงทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตั้งคณะทำงานจัดลำดับความสำคัญ

Posts related