ปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่สำคัญ ส่งผลให้ความคิดเห็นของคนแตกแยกในสังคม เเละเป็นต้นตอของการคอร์รัปชั่น ถือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น หากประเทศไทยจะเดินหน้าต้องปฏิรูปการศึกษาโดยเร็ว โดยเร่งใช้ไอทีมาช่วย  อ.อรภัค สุวรรณภักดี นักวิชาการอิสระ นักเขียนหนังสือทำตลาดบนเฟซบุ๊กฉบับประยุกต์แอพพลิเคชั่น และผู้ก่อตั้งชมรมเรียนฟรีกับ เอ็มไอที โอเพ่น คอร์สแวร์ เล่าว่า ในอดีตคนส่วนมากไม่สนใจไอที การเผยเเพร่การใช้ไอที ยังคงมีอุปสรรคโดยภาพรวม ซึ่งเมื่อไม่สนใจ จะใช้ไม่เป็น ทำให้การปฏิรูปการศึกษาที่เร่งด่วนทำได้ยาก ปัจจุบัน คนเข้าสู่การสื่อสารมากขึ้นทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ถือเป็นสื่อเร่งปฏิกิริยาความพร้อมให้มีการพัฒนาการศึกษาด้วยไอที ดังนั้น ประเทศไทยควรปฏิรูปการเมืองด้วยการศึกษา โดยเริ่มพัฒนาประเทศด้วยไอที เพื่อลดความขัดแย้งคนเมืองและคนชนบท ถือเป็นทางลัดในการพัฒนาการศึกษาไทยก่อนก้าวไกลสู่อาเซียน อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนในต่างประเทศ มีการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ไอทีร่วมกัน ด้วยวิธีแชต เสมือนห้องเรียนออนไลน์ มีการสนทนา ยกตัวอย่างและร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะโซเชียล แชต (Social chat) หรือมีความคล้ายคลึงกับเฟซบุ๊กกรุ๊ป ส่งผลให้การสนทนา เเบบการเรียนรู้ร่วมกันได้ถูกนำมาถ่ายทอดในระบบการศึกษาเเบบออนไลน์ Online Blended Learning คือ นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน เเละทำงานร่วมกัน โดยมีห้องสนทนา ออนไลน์ (โซเชียล แชต) เป็นฟังก์ชั่นหนึ่ง ทั้งนี้ ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ การสอนแบบครูสอนนักเรียน ถ่ายทอด โดยมีครูเป็นผู้สอนอย่างเดียว  และ การสอนด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน โดยที่มีลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูเเละนักเรียน การเรียนรู้แบบแรกจะเน้นที่ผู้สอนในลักษณะสอนบอกเล่า จึงเกิดกระบวนการเรียนรู้กับครูผู้สอนอย่างเดียว    ในขณะที่แบบ 2 จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเหมาะกับการพัฒนาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก ดังนั้น ควรนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อให้กระบวน การเรียนรู้แบบผสม โดยอิงระบบการศึกษาเเบบ Online Blended Learning เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยกันอย่างทั่วถึงระหว่างครูเเละนักเรียน รวมถึงเพื่อนในห้องเรียน  เพื่อพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนคิดเป็น เเละคิดร่วมกัน โดยมีครูเป็นตัวกลางมากกว่าให้เป็นผู้ถ่ายทอดฝ่ายเดียว อ.อรภัค เล่าว่า หนึ่งในฟังก์ชั่นของระบบการศึกษาเเบบ Online Blended Learning คือ การนำเอกสารต่าง ๆ ของหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในระบบ เช่นเดียวกับ สถาบัน เอ็มไอที โอเพ่น คอร์สแวร์ ถือเป็นสถาบันที่จัดให้เรียนฟรีกว่า 2,000 วิชา แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยการพัฒนาการศึกษาทุกพื้นที่ทั่วโลกคืออินเทอร์เน็ต รัฐบาลสามารถขอเเปลเอกสารหลักสูตรที่ฟรีอยู่เเล้วมาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาได้ทันที ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยแปลหลักสูตรของเอ็มไอทีเพื่อใช้งาน แต่ก็หยุดที่จะดำเนินการต่อ ดังนั้น ส่วนตัวมองว่าประเทศไทยควรจะลงทะเบียนและใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบโอเพ่น คอร์สแวร์ มาเป็น ฟังก์ชั่นหนึ่งในระบบการศึกษาเเบบ Online Blended Learning ซึ่งขณะนี้ เวียดนามหรือประเทศที่เคยล้าหลังประเทศไทยได้ลงทะเบียนและพร้อมปรับตัวกับการเรียนการสอนเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังนั้น หากต้องการให้ประเทศไทยมีการพัฒนา จะต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง เพราะการเมืองไทยเวลานี้ เกิดจากการศึกษาเป็นพื้นฐานหลักที่ยังเป็นปัญหา นำมาซึ่งการคอร์รัปชั่น อีกทั้งครูไทยมีปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ จึงต้องนำไอทีเข้ามาพัฒนากระบวนการในการเรียนรู้ และการใช้ตรรกะที่ไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียว เพื่อรับมือกับการเปิดเออีซี ในปี 2558 ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนในการปฏิรูปที่ต้องมาในรูปธรรม “รัฐบาลที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลไหนให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างจริงจัง การอนุมัติงบที่มาก ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเอาไปใช้อย่างไรประเทศไทยถึงมีภาพรวมทางการศึกษาที่รั้งท้ายอาเซียน ดังนั้น งบประมาณไม่ได้ถูกนำไปใช้ให้ตรงจุด การศึกษาถือเป็นปัญหาหลักในการพัฒนาบุคลากรให้แข่งขันได้ในระดับโลกอีกด้วย” สำหรับนโยบายการแจกแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา เป็นเพียงการทดลองการใช้เครื่องมือดิจิทัล ที่เป็นเพียงอุปกรณ์ แต่การนำอุปกรณ์เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะสมบูรณ์ การศึกษาจะต้องต่อชิ้นส่วน (จิกซอร์) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยให้ผู้สอนตั้งกระทู้ให้เด็กมาตอบและมีการถกเถียงถึงคำตอบที่แท้จริงร่วมกัน รัฐบาลมีจุดอ่อน คือ ไม่นำแท็บเล็ตเข้าสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ที่ได้ประสิทธิภาพจริงจัง ดังนั้น ประเทศไทยควรมีศูนย์กลาง (Hub) ที่เป็นศูนย์วิจัยการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแห่งชาติ ส่วนความเหลื่อมล้ำกลุ่มชนบท แต่ละจังหวัดควรมีศูนย์คอมพิวเตอร์แต่ละจังหวัด เพื่อให้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ครบวงจร   การแจกแท็บเล็ตเป็นเรื่องที่ดี หากทำครบวงจร หากไม่มีการนำอุปกรณ์มาต่อยอดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อุปกรณ์ดังกล่าว ก็เป็นเพียงแค่การสืบค้นข้อมูลซึ่งทำได้จากคอมพิวเตอร์เช่นกัน. กัญณัฏฐ์ บุตรดี kanyanat25@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบออนไลน์รับ AEC

Posts related