นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มีแนวคิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนนักการค้า เหมือนกับที่กระทรวงมหาดไทยมีโรงเรียนนายอำเภอ เพื่อปั้นข้าราชการให้เป็นนักการค้า ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) เพราะในปัจจุบันนี้ ผู้ที่จะไปเป็นผู้บริหารจะรู้เพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ แต่ต้องรู้รอบด้าน โดยเฉพาะด้านการค้า เพราะถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์  “ต่อ ไปผู้ที่จะถูกแต่งตั้งให้ไปเป็นพาณิชย์จังหวัด หรือเป็นทูตพาณิชย์ จะต้องมาผ่านโรงเรียนนักการค้าก่อน ถือเป็นหลักสูตรที่จะสร้างความพร้อมให้กับบุคลากรของเรา เพราอยากให้คนที่จะไปเป็นผู้บริหาร ต้องเรียนรู้ และมีความเข้าใจกับทิศทางการค้าโลกในแง่มุมต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันนี้ ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด ยิ่งเปิดเสรีเพิ่มมากขึ้น การเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ก็จะมีมากขึ้น” ทั้ง นี้ หลักสูตรนักการค้า จะสอนงานที่อยู่ในภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด ทั้งเรื่องการดูแลสินค้าเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการ การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา การดูแลและปกป้องทางการค้า การส่งเสริมและผลักดันการส่งออก การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการติวเข้มในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้คนที่จะไปเป็นผู้บริหาร สามารถนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติได้ถูกต้อง นาง ศรีรัตน์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังคนทั้งในส่วนภูมิภาคและ ต่างประเทศ โดยต่อไปคนที่เป็นพาณิชย์จังหวัด ก็สามารถที่จะสมัครไปเป็นทูตพาณิชย์ได้ หรือคนที่เป็นทูตพาณิชย์ หากกลับมาแล้ว ก็จะผลักดันให้ไปเป็นพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้นำความรู้ ประสบการณ์ไปช่วยพัฒนาในส่วนจังหวัด เพราะคนเหล่านี้ถือเป็นมันสมองของกระทรวงฯ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผุดโรงเรียนนักการค้า

Posts related