นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ต.ค. – 9 พ.ย. 56 กระทรวงพาณิชย์จะจัดงาน“อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 58 ให้กับภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ ที่จะต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน และแรงงานมีฝีมือ ทั้งนี้ ภายในงาน จะจัดแสดงความพร้อมของอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย 12 กลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ได้แก่ โลจิสติกส์, อาหาร, เกษตร, ยางพารา, รถยนต์, แฟชั่น, ต่อเรือ, พลังงานทดแทน, การขนส่ง, ก่อสร้าง, สปา และสิ่งพิมพ์และหีบห่อ โดยทั้ง 12 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ไทยมีขีดความสามารถและมีโอกาสในการเพิ่มความร่วมมือและเชื่อมโยงเข้ากับประเทศอาเซียนอื่นๆ ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ไทยยังคงความเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนหลังจากเปิดเออีซีแล้ว สำหรับเป้าหมายในการพัฒนาทั้ง 12 กลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ในกลุ่มโลจิสติกส์ ตั้งเป้าหมายเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน การเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเชื่อมต่อในอาเซียน และการเชื่อมโยงทางทะเลในอาเซียน, กลุ่มสุขภาพและความงาม ตั้งเป้าหมายผลักดันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการเชื่อมโยงกับเออีซี โดยให้สอดรับกับนโยบายเมดิคอล ฮับ ซึ่งไทยมีจุดแข็งอยู่แล้ว, คลัสเตอร์ท่องเที่ยว ตั้งเป้าหมายการเข้าถึง และเชื่อมโยงภายในอาเซียน โดยจะผนวกรวมกับธุรกิจการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ไมซ์) เพราะไทยมีนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการประชุม สัมมนา และนิทรรศการ และคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเข้ามาท่องเที่ยวไทยมากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โชว์ความพร้อม12อุตสาหกรรม

Posts related